Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

HZ. YAHYA NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ? (1) 26.9.2011 Pazar-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

Tarihçiler, Hz. Yahya'nın öldürülmesi ile ilgili birçok se¬bep naklederler... Bunların en meşhur olanını, İbn Kesîr riva¬yet etmiştir. Yine bu rivayeti; Üstad en-Neccâr, "Kasasu'l-Enbiyâ" adlı kitabında şu şekilde aktarmaktadır: "Filistin hükümdarı/valisi Herodes (Romalılar, genellikle fethettikleri yerlere, yerli vali ve hükümdar atama eğri¬minde oldukları için Filistin'de kendilerine tabi olan yerlilerden oluşmuş bir devlet kurulmasına izin verdiler. Bu devlet, M.Ö. 40 yılında son derece akıllı ve zeki olan Herodes adlı bir Yahudi’nin eline geçti. Aynı kişi, tarihe, "Büyük Herodes" adıyla geçmiştir. Herodes, iktidara sahip olduktan sonra aldığı çeşitli akıllı tedbirler ve izlediği dirayetli siyaset sayesinde Yahudi devletinin, sınırlarını benzeri görülmemiş bir şekilde genişletti. Öyle ki M.Ö. 40'tan M.Ö. 4'e kadar bütün Filistin ve Ürdün'ün büyük bir bölümüne hâkim oldu. Herodes, bir yandan dini lider ve din adamlarını himaye ederek Yahudilerin desteklerini kazandı, diğer yandan da Roma kültür ve medeniyetini yayarak Roma İmparatorluğunu da memnun etti. Fakat Ya¬hudiler, siyaset ve devlette söz sahibi olmalarına rağmen din, ahlak ve maneviyat açısından büyük kayıplara uğradılar. Hz İsa'yı öldürmek isteyen Heredos bu büyük Heredos'tur. Hz. Yahya'yı şehit eden ise onun torunu olan Heredos olmuştur. Herodes'tan sonra devlet, 3'e bölündü, belalı ve fasık bir kimse idi. Bunun, erkek kardeşinin 'Herodya' adında çok gü¬zel bir kızı vardı. Kızın amcası, onunla evlenmek istiyordu. Kız ile annesi de, bu evliliğe razı idiler. Fakat Hz. Yahya, bu evlilik işini öğrenince, böyle bir şeyin olamayacağını belirt¬mişti. Çünkü bu evlilik işi, -Müslümanlara göre haram olduğu gibi- Ehli kitabın şeriatına göre de haram, idi. Bu nedenle de kızın annesi, Hz. Yahya'ya karşı kalbinde kin besleyip onu bir hile ile öldürmeye karar verdi. Bu sebeple de kızı Herodya'yı, en güzel bir şekilde süsledi ve en güzel elbiseler giydirdi ve Herodes'un huzuruna yolladı. Kız, Herodes'un aklını başından çelinceye kadar dans etti. (Böylece kız, Herodes'u etkisi altına aldı.) Herodes, kıza: - 'Dile benden ne dilersen?' dedi. Herodya, annesinin, kendisine öğrettiği gibi: - 'Şu tabakta, Yahya'nın başını istiyorum' dedi. Herodes, kızın bu isteğini kabul edip Yahya'nın başının kendisine geti¬rilmesini emretti. Bunun üzerine Yahya (a.s)'ı, namazda iken öldürdüler ve onu, bir koyun boğazlar gibi boğazladılar. Daha sonra başını, kanlar içinde tabağa koyarak Herodes'a getirdi¬ler... Bunun üzerine Herodya'nın, o anda helak olduğunu söy¬lenir.( Üstad en-Neccâr, Kasasu'l-Enbiyâ, s. 369) Bu kıssa, bize; İsrail oğulları hükümdarlarının zulüm ve haksızlıkta ne kadar ileri gittiklerini göstermektedir. Çünkü bu hükümdarlar, bir anlık isteklerinden veya dine hürmeti ve semavi şeriatlara saygısı olmayan cahil, fasık kimselerin arzula¬rını yerine getirme uğruna peygamberleri öldürmeye ve Salih kulların kanlarını dökmeye cüret etmişlerdir. Ne garip bir şey!!! Çünkü İsrail oğulları, bu kötü âdeti başlatanların ilkidir. Hatta Peygamber öldürmek, onların sapıklıklarının ve taşkın¬lıklarının bir alameti ve işareti olmuştur. Hz. Yahya, Hz. Zekeriyyâ, Hz. İsa'ya karşı tertiplenen olaylar ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği peygamberlerin, hem insanlığın ve hem de Allah'ın düşmanları Yahudilerin ellerin¬de suçsuz yere kanlan dökülmüştür. Kur'ân-ı Kerim, bize; Yahudilerin, yeryüzünde işledikleri suçlan şöyle anlatmaktadır: Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez.( Maide: 5/64) Yine Yüce Allah, Yahudilerin, peygamberleri öldürdükle¬rini açıklama mahiyetinde şöyle buyurmaktadır: (DEVAMI VAR)