Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

HZ. YAHYA NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ? (2) 27.9.2011 Pazartesi-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

(DÜNDEN DEVAM) "Ne zaman gönlünüzün arzulamadığı şeyleri söyleyen bir Peygamber gelmişse ona karşı büyüklük tasladınız. Size gelen peygamberlerden bir kısmım yalanlarken, bir kısmını da öldü¬rüyorsunuz.( Bakara: 2/87) Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak devamla şöyle buyurmaktadır: "Yahudilere: 'Şayet siz, gerçekten inanmıyor idiyseniz, daha önce Allah'ın Peygamberlerini neden öldürüyordunuz?' deyiverin.( Bakara: 2/91) Yine Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

"Haksız yere Peygamberleri öldürenler…”( Âl i-İmrân:3/21) Hz. Yahya’nın öldürülmesi olayında zorba ve hükümdarın zulmüne karşı çıkan pek çok âlimde öldürülmüştür. Bunların başında Hz. Yahya'nın babası Hz. Zekeriyyâ gelmektedir. Daha önce de geçtiği üzere; bazı tarihçiler, oğlu Hz. Yahya'nın öldürülmesinden sonra, Hz. Zekeriyyâ'nın testere ile biçilerek Öldürüldüğünü belirtmişlerdir. Said b. Müseyyeb'in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "Buhtu'n-Nasr, Şam'a geldi. Orada Hz. Yahya'nın fokurdamakta olan kanı ile karşılaştı, bunun nedenini sorunca, kendisine meseleyi anlattılar. O da, 70.000 kişiyi orada öldürünce, Hz. Yahya'nın kanı sakinleşip durdu.( İbn Kesîr, el-Bidaye, 2/55)

-İşte Hz. Yahya'nın durumu, böyle üzücü bir şekilde sona ermektedir. İbn Asâkir, Zeyd b. Vakid'in şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "Onun başı, Şam Mescidi(Şam Mescidi (Camiî), Emeviler döneminde zamanın hükümdarı Abdulmelik b. Mervan döneminde başlanıp Velid döneminde bitirilmiştir) yapılırken kıble tarafında mihraba yakın olan doğu köşesinde bulunduğunda Hz. Yahya'nın kafasını gördüm. Derisi ve saçları hiç değişmemişti.( İbn Kesîr, el-Bidaye, 2/55)

Başka bir rivayette ise buna şu ilave cümle yapılmıştır: "Sanki henüz yeni öldürülmüş gibiydi." Derim ki: Hz. Yahya'nın saçının ve derisinin değişmediği ile ilgili durum, garip değildir. Çünkü Resulullah (s.a.v.) bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: "Allah, toprağa, peygamberlerin vücudunu yemeyi haram kılmıştır.( Ebu Dâvud, Salât 201, Vitr 26; Nesâî, Curna 5; İbn Mâce, İkame 79, Cenaiz 65; Darimî, Salât 206; Müsned: 4/8; Îbnü'l-Esîr, el-Camitül-Usul, 9/265)

Hz. Yahya'nın öğrencileri, Hz Yahya'nın öldürülmesinden sonra (öldürüldüğü yere) gelip cesedini aldılar ve gömdüler. Daha sonra Hz. İsa'ya gelip ona Hz. Yahya'nın öldürüldüğünü anlattılar. Hz. İsa, onun öldürülmesi olayına çok üzüldü... Hz. İsa, davetini açıklayıp insanlara öğüt verdi. Ona, birçok kişi tabi oldu. Fakat Yahudiler, onu, ansızın yakalayıp öldürmeyi planladılar. Allah'ta, onu göğe kaldırıp onların tuzaklarından kurtardı.( Muhammed Ali Sâbûnî, Peygamberler Tarihî, Ahsen Yayınları: 693-696) (BİTTİ)