Allah sabradenlerle beraberdir.
Reklam

HABERTÜRK'ÜN PEYGAMBERİMZE VE O'NUN EŞİ ANNEMİZ HZ.HATİCE(RA)'A HAKARET ETMESi 31.03.2012 Cumartesi-Yüreğir/ADANA

PDFYazdıre-Posta

HABERTÜRK ADLI TELEVİZYONDA 24 MART 2012 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT:20'DE OYLUM TALU'NUN SUNDUĞU MEHMET CORAL'IN KONUK OLDUĞU "BURASI HAFTASONU"ADLI PROGRAMDA PEYGAMBERİMZ (SAV)'İN HANIMI HZ.aİŞE (ra)'A VALİDEMİZE AĞIR HAKARETLER EDİLMİŞTİR.PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV) GÜYA HZ.AİŞE VALİDEMİZ İKİ YAŞINDA İKEN ONUNLA NİŞANLANMIŞ.SİZLERİ İLGİLİ PROGRAMI 4441178 RTÜK TELEFONUNA ŞİKAYET ETMENİZİ RİCA EDİYORUM.BUNUN İMANİ BİR DAVA OLDUĞUNA İNANIYORSANIZKİ BU BİR İMANİ DAVADIR.SİZ RARAMAZSANIZ BİLE ETRAFINIZDAKİLERLE PAYLAŞIN BELKİ DUYARLI MÜSLÜMANLARIN ARAMASINA VESİLE OLURSUNUZ. ŞİMDİ HZ.AİŞE (RA)'IN EVLENMESİNİ DİNİ KAYNAKLARDA MEVCUT ŞEKLİNİ SİZE AKTARAYIM DA ŞÜPHELENENLER VARSA DOĞRUYU ÖĞRENSİNLER.İŞTE YAZIMIZ: HZ. AİŞE RA’NIN DOĞUM TARİHİ, EVLENDİĞİ ZAMAN YAŞI Mü’minlerin annesi Aişe r.a. validemiz Ebu Bekir b. Ebi Kuhafe r.a. ile Kinane kabilesinden Ümmü Rüman binti Amir b. Uveymirin kızıdır. Bu ahlak abidesi, âlim, fakîh, faziletli annemiz Hz. Aişe r.a. Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa s.a. ile evlenmiş, Resulü Ekremin zevce-i tahireleri olmuştur. Güzel, Faziletli, sıddîk adına lâyık bir zatın kızı iken, bütün insanlığın Peygamberi, bütün Peygamberleri tasdik eden son ve kıyamete kadar dünya düzenini kurmaya, dünyayı imara tek yetkili Peygamber Muhammed Mustafa s.a.’ın eşi olmakla ayrı güzel bir mevki kazanmıştır. Hz. Peygamber s.a.’in, kız olarak evlendiği tek eşidir. Rasulullahın âlem-i bekaya irtihalinden sonra, İslam esaslarının öğretilmesi konusunda çok ciddi hizmeterde bulunmuş bir hanımefendidir. Ancak, Rasulullah s.a. ile evliliği konusunda kendisinden rivayet edilen bir hadiste (Buhari Nikah 38, Tirmizi, Nikah 10, İbn Mace, Nikah 53, Müsned-i Ahmed 6/42,54,118, 200, Dârimi, Nikah 28) Rasulullah ile 6 yaşında nişanlandığı, 9 yaşında evlendiği, 9 yıl evli kaldığı ifade ediliyor. Bu sebeple de samimi Müslümanlar acaba bu kadar küçük yaşta mı evlendi, sualini, kendi kendilerine soruyorlar. Birazcık lafını sözünü esirgemeyenler veya İslam düşmanları da bu yaşta bir evliliği tenkid konusu yapıyorlar. Kendisinden yapılan bu rivayetin yanında, yine kendisinin rivayet ettiği başka hadisler de var. Buharinin, Kefalet 4, Menakıbü’l-Ensar 45, Edeb 64, Salat 86’da, Müsned-i Ahmed 6/198 de zikrettiği rivayette Hz. Aişe r.a.: “Anam-babamın İslama girdikleri sırada benim kesinlikle onların davranışlarına aklım eriyordu.” diyor. Bu hadis, başka kaynaklarda, “Ben bildim bileli anam – babam Müslümandı.” Şeklinde yanlış anlaşılıp tercüme edildiği için Hz. Aişe’nin doğum tarihi ve yaşı konusunda, bi’setten sonra doğduğu konusunda delil kabul edilmiştir. Halbuki doğru olan tercümesinde olduğu gibi anlaşıldığı takdirde, Hz. Aişenin bisetten en az 5-6 yıl önce doğduğuna delil olur bu hadis. Çünkü Ancak 5-6 yaşındaki bir çocuk, biraz da kabiliyetli ise, o yaşlarda ana-babasının davranışlarına aklı erer. Bu hadisten anlaşıldığına göre Hz. Aişe 604-605 yılları arasında doğmuş olması gerekir. Hz. Aişe, Mekkede, Peygamberliğin 4. yılında nazil olan Kamer suresinin “Asıl kıyamet onların tehdit edildiği cezalandırma anıdır. O vakit daha feci ve daha acıdır.” (46) ayetiyle ilgili bir rivayette bulunurken “Bu ayet Mekkede Muhammed s.a. e indirildi.Ben o zaman genç kızlık çağına girmek üzere olan bir çocuktum.Oyun çağındaydım.” (Buhari Fedailülkur’an 6, Fethülbari 11/291,Ayni 20/21) diyor. Bu hadisten anlaşıldığına göre en az 10-11 yaşlarında olması gerekir. Hz. Aişe’nin ablası Esmadan 10 yaş küçük olduğu kesin. Hicret sırasında, Abdullah b. Zübeyre hamile olduğuna ve 27 yaşında olduğunu belirttiğine göre Esma r.a. 595 yılında doğduğu kesinlik kazanıyor.(Nevevi,Tehzib’ül-Esma 2/597,Hakim, Müstedrek 3/635) İbn İshak Hz. Ebu Bekir’in müslüman olduğu sırada Esma r.a.’ın 15 yaşına girdiğini ve 18. Müslüman olduğunu belirtirken, Hz. Aişenin de Ebu Bekr tarafından İslama davet edilmiş çocuk yaşında Müslüman olduğunu söylüyor. Hz. Aişenin adını Habeşistana hicretten önce Müslüman olanların arasında sayıyor.(İbn İshak, Sire 124,İbn Hişam Sire 1/83,271) Kardeşi Abdurrahman Hz. Aişeden bir yıl önce doğmuştur.Bedir Savaşına iştirak ettiği sırada 20 yaşındadır.Hudeybiyeden sonra 27 yaşında İslama girdiğine göre 604 yılında doğmuş olması gerekir.(ibn’ül Esir, Üsüd’ül Gabe 3/467) Hz. Aişe r.a.Bedir savaşından sonraki Şevval ayında Rasulullah ile evlenmiştir. Rasulullah s.a.’in alem-i Bekaya irtihali sırasında 27 yaşında olduğunu Mişkatin müellifi kitabında belirtiyor. Hz. Aişenin kendi ağzından da Rasulullah ile 9 yıl evli kaldıklarını öğreniyoruz. Bu rivayetler de, Hz. Aişenin doğduğu tarihle ilgili bize ortalama bir yıl vermektedir ki, bu 604-605 yılları arasıdır.Asr-ı saadet 2/1010 da, Hz. Aişenin hicret sırasında 17 yaşında olduğu zikredilmektedir. Hz. Aişe Peygamberimizle nişanlanmadan önce, Mutim b. Adinin oğlu Cübeyr b. Mutim(yaşı 19)le nişanlanmıştır. Peygamberimiz ikinci defa nişanlandığı ve evlendiği nişanlısıdır. Demek ki Hz. Aişe, içinde yaşadığı toplumun geleneklerine göre nişan takılacak çağa gelmiş bir genç kızdır. İlk nişanı, nişanlısının babası Mutim tarafından bozulduğu için Rasulullah ile nişanlanmıştır. Hz. Aişenin Rasulullah ile nişanı uzun sürmüştür. O kadar ki, Hz. Ebu Bekir, Rasulullah’a niçin evlenmediği konusunu sormak mecburiyetinde kalmıştır. Maddi imkan eksikliğini duyunca da, Rasulullah’a borç para vererek, düğünün daha da geciktirilmemesini sağlamıştır. Rasulullah s.a. döneminin medyası, o günün hiciv şairleridir. Rasulullah s.a. de dost-düşman herkesin gözünün üzerinde olduğu meydanda bir insandır. Eğer bu konuda örfe uygun olmayan bir şey söz konusu olsaydı, kesinlikle hicv ederlerdi. Bu konuda en ufak bir ima bile söz konusu olmamıştır. Söz örften, gelenekten açılmışken bu konuda, şunları da belirtmemiz gerekir. Hz. Aişenin emsali olan kızların, erkeklerin evlendikleri yaşın tesbitinde de fayda var. Ablası Esma 18 yaşında evlenmiştir. Fatıma anamız 17 yaşında evlenmiştir. Hz. Ali 22 yaşında evlenmiştir. Cübeyr b. Mutim 19 yaşında nişanlanmıştır.Bunlar, bu konuda zikrettiğimiz delilleri teyit etmektedir. Bir de meseleye Kur’an-ı Kerim nokta-i nazarından bakmak faydalı olacaktır. Kur’an-ı Kerimde, hukuki ehliyet yaşının “eşüd yaşı – 18 yaş” olduğu açıkca zikredilmektedir. Rasulullah s.a. bunu bile bile, Hz. Aişe r.a. ile 9 yaşında evlenmesi mümkün müdür? Ondan Kur’ana aykırı bir davranış sadır olabilir mi? Peki Hz. Aişeden rivayet edilen, 6 yaşında nişanlanma, 9 yaşında evlenme meselesini, mezkur karşı delillerle nasıl te’lif edeceğiz. Lisan'ül-Araba bakıldığı takdirde, arapçada 11 den 19 kadar olan sayılar kullanılırken,birler hanesi zikredilerek onlar hanesi de kastedilmektedir. Bir bedevi "vahhid-birle, bir yap" dediği zaman, "cebimde 10 dirhem var, 1 de sen ver de cebimdeki parayı 11 yap." demek istemektedir. Hz. Arapçayı en edebi konuşan hanımlardan biridir. Arapçadaki bu özelliği kullanarak 6 ve 9 yaşla 16 ve 19 yaşı kastettiği anlaşılmalıdır. Burada bir şeyi daha zikredelim, Hz. Aişe " Çocuklarınıza şiir öğreterek dillerini tadlandırın."buyurmaktadır.